Privacy Policy

Privacyverklaring
Uitgangspunten van ons privacybeleid
Persoonsgegevens worden voor NWO zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dat betekent dat wij:

  • Vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij deze gegevens uitvragen en via deze privacyverklaring.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken in gevallen waarin die toestemming vereist is.
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen, dan doe wij dat alleen met expliciete toestemming. We lichten in dat geval toe waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen.
  • Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
  • Geen gegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, of als dat in het kader van onze taakuitvoering noodzakelijk is. Wij maken afspraken met deze partijen om er voor te zorgen dat gedeelde gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan hier vermeld en worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Financiering aanvragen en projectbeheer
Gegevens die wij nodig hebben om een financieringsaanvraag in behandeling te kunnen nemen of bij het beheer van rondes en projecten, worden uitgevraagd in de besloten omgeving van ISAAC.

Formulieren op deze website
Bij formulieren op deze website wordt vermeld met welk doel gegevens verzameld worden. Over het algemeen is dit om deelname of interesse te kunnen registeren en bevestigen en om overzichten van deelnemers/geïnteresseerden te kunnen maken.

Tenzij anders vermeld worden formuliergegevens uiterlijk 6 weken na afloop van het sluiten van het formulier verwijderd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief of magazines
Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van de nieuwsbrieven en magazines waarvoor u zich aanmeldt. Wij stemmen het nieuwsaanbod af op de voorkeuren die u aangeeft bij het aanmelden.

U kunt u op elk moment afmelden. Uw gegevens worden dan meteen uit onze systemen verwijderd. Onderaan de nieuwsbrief vindt u een afmeldlink. Afmelden voor onze magazines kan door een e-mail te sturen aan [email protected]

Cookiebeleid
Op deze website maken wij gebruik van cookies om het aantal paginabezoeken en hun (niet tot een persoon te herleiden) herkomst in kaart te brengen. Voor deze cookies hebben wij geen expliciete toestemming nodig.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunt u op elk gewenst moment verwijderen. In de handleiding van de browser die u gebruikt kunt u vinden hoe u dat kunt doen.

Er worden geen cookies van derde partijen geplaatst als u de NWO-website bezoekt.

Verstrekking aan derden
NWO deelt persoonsgegevens met de Belastingdienst. In uitzonderlijke gevallen kan NWO verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten.

Om haar wettelijk opgedragen taak te kunnen uitvoeren, verstrekt NWO verder gegevens aan:

Nederlandse universiteiten wanneer zij deze gegevens (uitsluitend) gebruiken voor analysedoeleinden.
Externe onderzoeksbureaus om haar werkzaamheden te laten evalueren om zo de uitvoering van haar wettelijke taakvervulling continu te verbeteren. ZonMw, voor zover nodig voor de gezamenlijke uitoefening van wettelijke taken.
Andere overheden, organisaties en instanties waarmee NWO in de uitvoering van de financieringsprogramma’s samenwerkt (waaronder medefinanciers), voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het programma.

Andere partijen als dat nodig is in het kader van NWO’s rol als Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit.
Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Betrokkenen hebben het recht om de gegevens die NWO van hen heeft in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Recht op inzage
Wilt u weten welke gegevens NWO van u verwerkt? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen via de afdeling Juridische Zaken. We vertellen u dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen.

NWO moet natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Het kan zijn dat wij u naar aanleiding van uw inzageverzoek vragen om een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs. NWO verzoekt u dan wel om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen
Kloppen de persoonsgegevens die NWO van u gebruikt niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt dan een verzoek tot rectificatie indienen.

Uw persoonsgegevens verwijderen
U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. NWO kan uw gegevens niet wissen wanneer zij deze verwerkt vanwege het uitvoeren van haar wettelijke taak. NWO is daarbij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw gegevens overdragen
Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten
Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Dan kunt u een verzoek bij de afdeling Juridische Zaken indienen.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens
Een betrokkene kan bij NWO vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van het recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt u indienen bij de afdeling Juridische Zaken. Als een betrokkene bezwaar maakt, staakt NWO de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Contactgegevens Juridische Zaken
Wilt u een verzoek indienen om u gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders, stuur dan een e-mail naar [email protected]

X
X
X